Medewerker Multidisciplinair Ondersteuningsteam - OSD Regio Antwerpen

sfeerbeeld jongeren
Diploma
Graduaats- of bachelordiploma
Contract
Bepaalde duur
Type contract
Voltijds
Solliciteren tot en met
31/05/2022

In het kort

Aangeboden functie:

Als staflid binnen het multidisciplinair ondersteuningsteam versterk en ondersteun je de teams hulpverlening. Je helpt mee de beleidsbeginselen van de Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank (OSD) en brede organisatie te implementeren en werkt mee aan de afstemming tussen de verschillende actoren binnen de jeugdhulp en de belendende sectoren. Dit zowel op casusniveau als casusoverstijgend samen met de teams hulpverlening, je collega’s van de staf en de regioverantwoordelijke

Jobinhoud

Functiecontext:

Opgroeien is een Intern Verzelfstandigd Agentschap binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het beleidsdomein gaat voor welzijn en gezondheid als sleutel voor levenskwaliteit van jong tot oud in Vlaanderen en Brussel.

Opgroeien heeft als missie om het recht op kansrijk opgroeien te realiseren voor alle kinderen, jongeren en hun gezin van -9 maanden tot 25 jaar in Vlaanderen en Brussel.

De Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank (OSD) bestaan uit een centrale administratie in Brussel en regionale en lokale diensten in heel Vlaanderen. De centrale administratie zorgt voor de beleidscoördinatie en de ondersteuning van de regionale en lokale diensten. De buitendiensten omvatten de medewerkers van de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de Sociale Diensten Jeugdrechtbank. Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg onderzoekt of het in verontrustende situaties noodzakelijk is om van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten (maatschappelijke noodzaak). Er is sprake van een verontrustende situatie indien de ontwikkelingskansen van de minderjarige bedreigd zijn en/of indien de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van de minderjarige aangetast is.

De Sociale Dienst Jeugdrechtbank krijgt de opdracht van de jeugdrechter om de situatie van de minderjarige te onderzoeken vooraleer deze beslist welke maatregel hij zal nemen. Het betreft ook hier het onderzoeken van verontrustende situaties en van situaties waarbij de minderjarige een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd. Indien er onmiddellijke bescherming van de minderjarige nodig is, kan de jeugdrechter ook meteen ingrijpen (hoogdringende maatregel).

OSD wil vanuit haar specifiek mandaat tot het uiterste gaan om samen met kinderen, jongeren, ouders en opvoedingsverantwoordelijken, samen met hun netwerk en al dan niet professionele hulp, mee hoop te creëren voor de toekomst opdat kinderen en jongeren veilig en omringd zouden kunnen opgroeien.

Om deze visie mede te realiseren kozen deze diensten er medio 2015 voor om het krachtgericht en oplossingsgericht werken en specifiek Signs Of Safety te implementeren binnen haar werking. Recent koos men ook voor Signs of Succes, een soortgelijke benadering gericht op jeugddelict.

Als staflid van het Multidisciplinair Ondersteuningsteam, neem je een ondersteunende rol op binnen een desbetreffende regio. Je begeleidt teams hulpverlening bij hun procesvoering, neemt deel aan casusoverleg en adviseert individuele consulenten op casusniveau. In samenwerking met de teamverantwoordelijke bewaak je dat de principes van het oplossingsgericht werken worden gerespecteerd. Je behoort tot de regionale staf waar je samen met je collega’s binnen de staf ondersteuningsinitiatieven uitwerkt en inzet op de verdere uitbouw van de dienst- en hulpverlening binnen je regio. Je werkt onder de rechtstreekse leiding van een regioverantwoordelijke.

Functieomschrijving:

Het multidisciplinair ondersteuningsteam bestaat uit een 8-tal personen met een verschillende achtergrond. Zij staan samen in voor: 

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Behoefteanalyse

 

(Proactief) analyseren van de behoeften van de organisatie en klanten met als doel een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden.

 • Je volgt actief evoluties op binnen de jeugdhulp, de jeugdbescherming, het oplossingsgericht en krachtgericht werken, signs of safety/success, etc.
 • Je hebt inzicht in maatschappelijke veranderingen en wijzigende waardepatronen.
 • Je houdt de vinger aan de pols bij de teams hulpverlening, hebt zicht op hun noden en vertaalt deze in samenwerking met de collega’s van de staf en de teams zelf naar concrete ondersteuningsinitiatieven.

 

Dienstverlening uitbouwen en/of optimaliseren

 

Op basis van het beleid en de behoefteanalyse de dienstverlening binnen het vakgebied proactief mee definiëren, implementeren en bijsturen met als doel de interne klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen.

 • Je levert een actieve bijdrage in samenwerking met de teamverantwoordelijken, collega’s van het MDO en regioverantwoordelijke aan de afstemming van de dienst- en hulpverlening tussen de verschillende actoren in de regio binnen de jeugdhulp of andere betrokken partners.
 • Je helpt de beleidsbeginselen van de afdeling en van de organisatie mee uitbouwen in de regio.

 

Werkinstrumenten

 

Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, processen, methoden en technieken in nauw overleg met de klant met als doel door algemeen toepasbare of maatgerichte producten, processen en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 

 • Je onderbouwt methodisch de procesvoering in de teams.
 • Je biedt professionele ondersteuning bij die procesuitvoering.
 • Je vertaalt  concepten en theorieën binnen het krachtgericht en oplossingsgericht werken, Signs of Safety/Success, hechting, criminologie, psychologie, (ortho)pedaggiek, etc. naar concrete toepassingen/handvatten in de praktijk.

 

Adviesverlening

 

Zowel op vraag als proactief interne klanten adviseren vanuit het vakgebied met als doel deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen.

 

 • Je neemt actief deel aan de procesteams en ander casusoverleg.
 • Je brengt eigen invalshoeken binnen vanuit jouw expertise. Je bewaakt dat de beleidsbeginselen en de basishouding en de processen van SofS gerespecteerd worden.
 • Je levert consult.
 • Je verleent advies en medewerking aan de teams bij caseonderzoek.
 • Je adviseert aan de individuele consulenten.
 • In tandem met consulent voer je mee ter ondersteuning gesprekken met cliënten.

Kwaliteitsborging

 

Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening met als doel een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving.

 

 

 

 • Je onderkent noden en signaleert pijnpunten/zorgen m.b.t. processen en kwaliteit dienstverlening.
 • Je levert input aan de aanpassing en optimalisering van de geldende processen en richtlijnen.
 • Je bewaakt dat de beleidsbeginselen (oplossingsgericht werken, Signs of Safety/Success) en de daarop geënte processen worden gerespecteerd in tandem met de TV.

Communicatie en contacten

 

Communiceren over de dienstverlening met als doel de (interne) klanten te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken.

 • Je neemt deel aan regionaal overleg met de beslissende instanties, private diensten en andere relevante actoren en vertegenwoordigt hierin de regio.
 • Je participeert actief aan intern overleg (regio-overleg, stafoverleg, etc.)

Kennis m.b.t. het vakgebied

 

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

 

 • Je volgt bijscholing om je eigen kennis en functioneren op peil te houden.
 • Je participeert aan studiedagen en volgt de evoluties in de sector en het eigen vakgebied.
 • Je deelt je kennis en expertise actief binnen het team en met de teams hulpverlening.

Profiel

Diplomavereisten:

Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting

 • Of je hebt een diploma van het universitair onderwijs behaald. (1ste of 2de cyclus)
 • Of Je hebt een diploma orthopedagogie, maatschappelijk assistent, maatschappelijk adviseur of sociaal verpleger uitgereikt door het hoger onderwijs korte type (één cyclus)
 • Of je hebt een diploma uitgereikt door het hoger onderwijs van één cyclus behaald in de richting of afdeling psychologie; orthopedagogie, sociale wetenschappen, sociale readaptatiewetenschappen of gezinswetenschappen.

Vereist :  

 • Je hebt 6 jaar ervaring in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen.
 • Je kan je verplaatsen naar de teams OSD te Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

Competenties:

Waardegebonden competenties:
Deze competenties worden van alle Vlaamse ambtenaren verwacht:

 • Voortdurend verbeteren
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Betrouwbaarheid, consequent en correct handelen

 Functiegebonden competenties:

 • Coachen: biedt hulp en steun bij het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden.
 • Organiseren: organiseert het eigen werk.
 • Initiatief: neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen taakdomein op te lossen (reactief en structureel).
 • 360°  inlevingsvermogen: reageert via houding en handelen adequaat op door anderen geuite gedachten, gevoelens, behoeften en verwachtingen.
 • Organisatiebetrokkenheid: houdt bij de eigen acties (pro)actief rekening met de belangen van de organisatie.
 • Probleemanalyse: legt verbanden en ziet oorzaken.
 • Oordeelsvermogen, synthetisch denken: formuleert hypotheses, trekt logische conclusies op basis van beschikbare gegevens.
 • Klantgerichtheid

 Concreet:  

 • Je hebt een oplossingsgerichte, collaboratieve, krachtgerichte basishouding en gaat daarmee aan de slag in je dagelijks werk, zowel met cliënten als met medewerkers. 
 • Je hebt vermogen tot (zelf)reflectie.
 • Je schuwt het stellen van kritische vragen en het innemen van een standpunt niet.
 • Je hebt inzicht in groepsdynamieken en kan hier op een constructieve manier mee omgaan. 
 • Je gaat vlot in interactie, beweegt vlot tussen verschillende contexten.
 • Je bent een teamplayer maar kan ook autonoom werken
 • Je streeft een evenwicht na in afstand en nabijheid in de teams waarmee je samenwerkt
 • Je hebt naast coachingsvaardigheden, ook ervaring in het geven van vormingen en/of trainingen of bent bereid deze te verwerven.

 Functiespecifieke kennis:  

 • Je hebt een grondige kennis van de organisatie van het jeugdhulplandschap en volgt mee de evoluties op de voet op (decreet IJH, decreet rechtspositie, handelingsgerichte diagnostiek, VAPH, positie van de consulent OCJ/SDJ,…)
 • De positie van de consulent OCJ/SDJ in het jeugdhulplandschap is je gekend.
 • Je hebt inzicht in maatschappelijke veranderingen, in wijzigende waardepatronen en de beleving van kinderen/jongeren en hun gezinnen in een verontrustende leefsituatie.
 • Je hebt ervaring in het spreken met kinderen en jongeren en het betrekken van netwerken.
 • Kennis van en ervaring in oplossingsgericht en krachtgericht werken.
 • Kennis van en ervaring in Signs of Safety.
 • Je bent bereid je te verdiepen in vernieuwende methodieken en hiervoor implementatiewegen mee uit te werken.
 • Methodische kennis bezitten inzake coaching en beïnvloeden van gedragsverandering.
 • Vanuit je ervaring en opleiding breng je diverse invalshoeken ten einde de multidisciplinaire benadering van de behandelde cases mee te kunnen realiseren.

 

Aanbod

- Je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur in de graad van deskundige. Je kan je salaris simuleren via onderstaande link.

- Je krijgt een maaltijdcheque van 7 euro per gewerkte dag

- Je hebt een gratis hospitalisatieverzekering en een volledige vergoeding woon-werkverkeer indien je het openbaar vervoer gebruikt

- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk en je privésituatie zo goed mogelijk te combineren. Zo heb je 35 jaarlijkse vakantiedagen (indien je voltijds werkt).

- Je krijgt mogelijkheden inzake vorming, bijscholing.

- Je krijgt onkostenvergoeding voor de verplaatsingen in dienstopdracht.

- Je krijgt via de Belga-app gratis toegang tot de Vlaamse kranten en heel wat weekbladen op eigen smartphone of tablet.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. 

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan solliciteren zolang de vacature online staat door je CV en motivatiebrief te sturen naar regiobjb.antwerpen@opgroeien.be t.a.v. Ingrid Van Eetvelt via onderstaande link.  Zorg ervoor dat je eventuele periodes dat je niet beschikbaar bent, vermeldt.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van de schriftelijke (elektronische) sollicitaties.

De geselecteerden krijgen een elektronische of telefonische uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. 

Indien je nog vragen hebt over de functie, kan je mailen naar Ingrid Van Eetvelt regiobjb.antwerpen@opgroeien.be. Vermeld duidelijk “vraag  vacante functie MDO”. Geef je telefoonnummer en de periode wanneer je best te bereiken bent zodat we je kunnen contacteren.

We kijken uit naar je kandidatuur!

Contact

Ingrid Van Eetvelt

Locatie

OSD Antwerpen

Kievitplein 20
2018 Antwerpen