Enterprise architect (A221) bij Opgroeien

Creatieve mensen denken de IT-strategie uit
Diploma
Master diploma
Contract
Onbepaalde duur
Type contract
Voltijds
Permanente vacature
 

In het kort

Opgroeien is op zoek naar een enterprise architect om zijn IT-strategie verder uit te werken en te versterken !

We zijn op zoek naar een lobbyist en influencer, die ervaring heeft met het vraagstuk van afstemming tussen de business noden en de IT technologie. Een strateeg, die onderlegd is in enterprise architectuur, ervaring heeft in project - en teamwerk, en oog heeft voor groei en innovatie.

Jobinhoud

De missie van Opgroeien is: het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen. En IT is daarbij een essentiële schakel.

In de dienstverlening stelt Opgroeien vijf waarden voorop: open, positief, verbindend, deskundig en geëngageerd. We verwachten dat je bewust rekening houdt met de diversiteit van je collega’s, gezinnen, kinderen en jongeren. Opgroeien gelooft in ieders kwaliteiten, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, geaardheid, levensvisie, levensstandaard, gezondheidstoestand of opleidingsniveau. In het bijzonder verwachten we dat je kinderen en jongeren beschouwt als volwaardige personen, hoe klein en onmondig ze ook zijn. Daarnaast verwachten we dat je alle gezinnen, kinderen en jongeren op een open, positieve, deskundige, verbindende en geëngageerde manier verder helpt.

Om een functie succesvol te kunnen uitvoeren bij Opgroeien vragen wij van al onze medewerkers een zekere kennis over de werking van Opgroeien en een aantal basisvaardigheden in informaticatoepassingen. We noemen ze generiek omdat ze gelden voor al onze medewerkers, ongeacht de functie die ze vervullen.

Wie zoeken we?

Opgroeien is op zoek naar een lobbyist en influencer, die ervaring heeft met het vraagstuk van afstemming tussen de business noden en de IT technologie. Een strateeg, die onderlegd is in enterprise architectuur, ervaring heeft in project - en teamwerk, en oog heeft voor groei en innovatie.

Opgroeien is een fusieagentschap van enerzijds Kind en Gezin, en anderzijds Jeugdhulp. Ook belangrijke facetten van het groeipakket vinden een plaats in de business activiteiten van Opgroeien. De uitdaging binnen Opgroeien bestaat eruit om een steviger en afgestemde architectuur op organisatieniveau uit te bouwen, ingebed in de Vlaamse en externe ontwikkelingen op business en IT vlak. Een tweede uitdaging betreft het beter op elkaar afstemmen van business noden en IT.

Wat doet de enterprise architect?

Als enterprise architect bij Opgroeien bepaal je de IT-strategie vanuit de algemene organisatiestrategie en sta je in voor de ontwikkeling, implementatie, opvolging, bewaking, evaluatie en continue bijsturing van de ICT-architectuur, en dit op strategisch (enterprise-) niveau, waarbij je business behoeften vanuit de organisatie adequaat vertaalt in performante en coherente ICT-oplossingen, met oog voor innovatie en digitale transformatie.

Hierbij een greep uit de taken van de enterprise architect:

 • (Proactief) analyseren van de IT-behoeften van de organisatie en klanten met als doel een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten om de beoogde resultaten op digitale wijze te verwezenlijken.
 • Op basis van het beleid en de behoefteanalyse de dienstverlening binnen het vakgebied proactief mee definiëren, implementeren en bijsturen met als doel de interne klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen.
 • Zowel op vraag als proactief interne klanten adviseren vanuit het vakgebied met als doel deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen.
 • Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening met als doel een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving.
 • Communiceren over de dienstverlening met als doel de (interne) klanten en management te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken.
 • Leiden of deelnemen aan (deel)projecten of werkgroepen op IT-vlak met als doel bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen.
 • Netwerken, actief bijhouden, uitwisselen en inzetten van kennis en ervaring met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en input te geven aan het beleid van de organisatie.
 • Binnen het team de indicatoren en andere kwaliteitsparameters raadplegen en toetsen aan de norm met als doel tekortkomingen op te sporen en eventueel acties te ondernemen.
 • Vanuit ervaring in het eigen vakgebied en met zicht op andere vakgebieden mee bepalen van het beleid met als doel het beleid te laten aansluiten op de noden van de organisatie.
 • Lobbyen, beïnvloeden en/of het creëren van cultuur- en gedragsverandering door in te spelen op emoties, gedrag, context en weerstand met als doel het beoogde resultaat te bekomen.

Een uitgebreide functiebeschrijving met de concrete taken die hieronder vallen vind je in bijlage.

Profiel

Zie jij deze boeiende uitdaging als enterprise architect bij Opgroeien zitten, en ben je bereid om mee te bouwen aan de IT-strategie van ons agentschap en zo bij te dragen aan onze maatschappelijke missie?

Dan ben jij misschien de collega die we zoeken! Om in aanmerking te komen moet je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je via deze link.
  Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen:
  http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

   
 • Je hebt minstens zes jaar beroepservaring die relevant is voor de functie van enterprise architect (bvb. ervaring met business – IT vraagstukken, ervaring met innoverende IT-projecten en digitale transformatie, ervaring met opzetten en uittekenen van de business-IT architectuur van een organisatie, enz. …)

  Je  dient de relevantie van de beroepservaring voor deze betrekking aan te tonen in je sollicitatie.  Voor de berekening van de relevante beroepservaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd. Enkel werkervaringen onderhevig aan het RSZ stelsel worden meegenomen bij het bepalen van de beroepservaring. Onbetaalde stages beantwoorden hier niet aan.
 •  Werk je al binnen de diensten van de Vlaamse overheid, dan kan je ook deelnemen via de interne arbeidsmarkt als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van onderstaande voorwaarden: 
   
  • Je bent statutair ambtenaar binnen de diensten van de Vlaamse overheid en geslaagd voor een loopbaanselectie voor de graad van de vacature.
  • Of je werkt als (statutair) ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent contractueel tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
  • Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling4 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).
    
 •  Je kunt ook deelnemen via externe mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:
  • Je bent een vastbenoemd personeelslid bij een externe overheid en je bent tewerkgesteld in een functie van een gelijkwaardige graad. 
  • Onder externe overheid wordt begrepen (art. VI 30ter)
   • Federale overheid
   • Diensten van andere gemeenschappen en gewesten
   • Entiteiten en raden die niet behoren tot de Diensten van de Vlaamse overheid (zoals VRT, Vlaams Parlement)
   • Lokale besturen (gemeenten, provincies, OCMW’s)
   • Onderwijssector

Aanbod

Je komt terecht in een fijn en boeiend zelforganiserend en multi-expertise team en bouwt mee aan de missie en IT-strategie van Opgroeien!

Je wordt statutair in dienst genomen bij het agentschap Opgroeien Regie als enterprise architect in de graad van adviseur met de bijhorende salarisschaal A221.

Je standplaats is Brussel, maar je kan gebruik maken van de vele satellietkantoren of thuiswerk via het systeem van PTOW (Plaats- en TijdsOnafhankelijk Werken)

 • Via de interne arbeidsmarkt:
  • de kandidaat bevindt zich in de administratieve toestand van dienstactiviteit;
  • de kandidaat moet binnen de 3 maanden na de selectiebeslissing de functie opnemen.

Naast het salaris voorzien we een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen. Hierbij enkele voorbeelden:

 • Een maaltijdcheque van 7 euro per gewerkte dag
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • 35 jaarlijkse vakantiedagen
 • Collectieve sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar
 • Gratis woon-werkverkeer
 • Tal van sociale voordelen
 • Een dynamische en collegiale werkomgeving
 • Mogelijkheid om thuis te werken of op een satellietkantoor in de buurt
 • Gratis toegang via de Belga-app tot de Vlaamse kranten en heel wat weekbladen op eigen smartphone of tablet.
 • ...

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

De vele voordelen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procedure

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure via de volgende stappen:

 • Klik op de knop onderaan de vacaturepagina om te solliciteren:
  • met je intern profiel: meld je eerst aan in Vlimpers en solliciteer.
  • met je extern profiel: solliciteer en geef je privémailadres op.
 • Voeg je diploma toe als bijlage
 • Verstuur op het einde je sollicitatie door te klikken op 'Solliciteren'.

Het volledige verloop van de selectieprocedure kan je nalezen in het selectiereglement in bijlage.

Contact

Dave Claerhout

Bijkomende informatie

Selectieverantwoordelijke (bereikbaar vanaf 16 augustus)

Jan Lenssen

Bijkomende informatie

Bijkomende informatie over de functie-inhoud kan je bekomen bij Jan Lenssen

Locatie

Hoofdkantoor Opgroeien

Hallepoortlaan 27
1060 Sint-Gillis