Wat houdt de corona compensatieregeling in voor ouders en organisatoren?

Laatste update op
18/06/2021

Wanneer moeten ouders al dan niet betalen en wanneer krijgt de opvang een compensatie?

Er zijn twee verschillende compensatiesystemen voor de kinderopvang voorzien: een algemene en een meer selectieve. Elk van beide regelingen bevat zowel maatregelen voor gezinnen als voor organisatoren.

De Vlaamse minister van Welzijn bepaalt, naargelang de evolutie van de pandemie, in welke maand welke regeling geldt. Vanaf november 2020 tot en met mei 2021 gold de algemene regeling. Voor juni, juli en augustus 2021 geldt de selectieve regeling voor de opvang van baby's en peuters. In de buitenschoolse opvang geldt voor juni 2021 nog even de algemene regeling. In juli en augustus geldt ook in de buitenschoolse opvang de selectieve regeling.

Wat houdt elk van beide regelingen in? Een korte samenvatting:

Algemene regeling

De pandemie flakkert terug op. Deze regeling heeft als doel het aantal contacten tussen volwassenen en kinderen zo veel mogelijk te beperken:

  • Ouders die er voor kiezen om hun kind thuis te houden betalen niets als hun kind niet komt op een geplande aanwezigheidsdag.
  • Respijtdagen blijven behouden. De organisator kan enkel 1/12 respijtdag per kalendermaand in mindering brengen.
  • Organisatoren kunnen compensatie ontvangen voor deze afwezigheidsdagen.

Belangrijk: de reden waarom ouders hun kind thuishouden (angst, geen opvang nodig wegens thuiswerken of werkloosheid, vakantie, …) heeft geen belang. Elke afwezigheid wordt op een gelijke manier behandeld.

Wat moeten we verstaan onder afwezigheidsdagen?

Dit zijn afwezigheden op bestelde opvangdagen zoals opgenomen in het opvangplan in de schriftelijke overeenkomst.

Een voorbeeld: ouders hebben opvang besteld van maandag tot donderdag. Het kind kwam de ganse week niet. Dat zijn 4 afwezigheidsdagen waarvoor de ouders niet moeten betalen.

Afwezigheidsdagen kunnen er enkel zijn op dagen dat de opvang open is, dus niet op dagen van vooraf door de opvang geplande collectieve sluiting. Voor die dagen kan de opvang bijgevolg ook geen compensatie vragen.
Opvang met subsidie voor inkomenstarief  kan aan de ouders geen bijdrage vragen voor sluitingsdagen.
In opvang met een vrije prijs vallen ouders en opvang terug op de regeling die ze contractueel zijn overeengekomen voor de sluitingsdagen van de opvang. Als daarin is bepaald dat ouders voor deze dagen betalen, dan kan aan de gezinnen het afgesproken bedrag worden gevraagd.

In het geval van opgelegde collectieve sluiting, bijvoorbeeld omwille van een besmetting van de kinderbegeleiders, kan geen enkele opvang een bedrag aan de gezinnen vragen. De contractuele afspraken kunnen dan, buiten de wil van de opvang om, niet worden nagekomen. Voor de afwezigheden op deze dagen kan de opvang wel compensatie aanvragen.

Selectieve regeling

De pandemie is min of meer onder controle. Deze regeling heeft tot doel de ouders terug te stimuleren om hun kinderen naar de opvang te brengen:

  • Ouders betalen volgens de afspraken in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst.
  • Enkel wanneer een gezin geen gebruik kan maken van de opvang wegens opgelegde sluiting of doelgroepbeperking betalen ze niet en verliezen ze geen respijtdagen. Organisatoren kunnen compensatie ontvangen voor deze afwezigheidsdagen.

Meer informatie over de compensatieregeling voor de opvang van baby’s en peuters.