Kan ik als vrijwilliger aan de slag bij Kind en Gezin?

Laatste update op
08/02/2021

In overleg met de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Mantelzorgplatform kwam een charter tot stand om Vlaamse ouderen de nodige handvatten bij hun sociale activiteiten te bieden. Aan dit charter koppelt Opgroeien een specifiek protocol voor vrijwilligers in het consultatiebureau.

Er is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens voor het bepalen van wat voor wie veilig is. Wij kijken naar de persoonlijke gezondheid en naar het risicogehalte van de specifieke activiteit. We willen dat elke oudere een persoonlijke risico-inschatting maakt van beide elementen en aan de hand van deze inschatting weloverwogen keuzes maakt.

In het charter staat de oudere centraal. Deze kiest en handelt vanuit de eigen persoonlijke situatie, rekening houdend met de kenmerken van de activiteiten die men wenst op te nemen en uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of het lokale bestuur.

Het charter werkt met 3 principes:

  1. Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.
  2. Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint.
  3. Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit.

Aan de hand van een tabel en een beslissingsboom helpen we ook om een goede inschatting te maken. Bij elke vorm van onzekerheid of onduidelijkheid, adviseren we om de huisarts te consulteren vooraleer opnieuw actief deel te nemen aan sociale activiteiten.

Het charter betekent dat ook 65-plussers hun taken als vrijwilliger kunnen opnemen in het consultatiebureau als aan de voorwaarden voldaan is.