Hoe verloopt de erkenningsprocedure van evaluerend arts?

Laatste update op
13/07/2020

Ontvangstmelding

Opgroeien bezorgt je na ontvangst van je aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail.

Ontvankelijkheid

Je aanvraag is ontvankelijk als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend. Ten laatste 30 kalenderdagen na ontvangst van je aanvraag deelt Opgroeien je via e-mail mee of je aanvraag ontvankelijk is. Is je aanvraag onvolledig? Opgroeien meldt je dit zo snel mogelijk. Je krijgt dan maximum 15 kalenderdagen om de aanvraag te vervolledigen. Tijdens die periode wordt de termijn van het onderzoek over de ontvankelijkheid geschorst. Als je de aanvraag niet vervolledigt, is ze onontvankelijk.

Telefonisch contact en gesprek

Als je aanvraag ontvankelijk is, zal je worden gecontacteerd door een medewerker van Opgroeien. Jullie maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt voor het bijwonen van de mentorevaluaties. Deze evaluaties kunnen pas doorgaan na de toekenning van de erkenning.

Beslissing over de erkenning

Vooraleer een beslissing te nemen, kunnen we aanvullende informatie opvragen. Je moet die bezorgen binnen een termijn van 30 kalenderdagen. De beslissingstermijn wordt niet geschorst.

Ten laatste 3 maanden nadat we je meedeelden dat de aanvraag ontvankelijk is delen we je onze beslissing mee.

  • Is de beslissing positief en wordt de erkenning toegekend: je ontvangt de beslissing, die de ingangsdatum van de erkenning bepaalt, per e-mail.
  • Is de beslissing het voornemen tot weigering van de erkenning: je ontvangt dit voornemen via een aangetekende brief. Je wordt geïnformeerd over de mogelijkheid, de voorwaarden en de procedure om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Dien je niet tijdig een bezwaarschrift in dan wordt het voornemen van rechtswege omgezet in een beslissing tot weigering van de erkenning. Dien je een ontvankelijk bezwaarschrift in, dan wordt je bezwaar verder onderzocht. Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt een erkenning toegekend.

De termijnen die we hier vermelden zijn de wettelijk vastgelegde termijnen; we doen er alles aan om je aanvraag zo vlug mogelijk te behandelen.