Welke compensatie is voorzien voor de opvang van schoolkinderen?

Voor de maand mei 2020 blijf je een compensatie ontvangen voor 80% van het aantal plaatsen waarvoor je een erkenning, attest van toezicht of toestemming hebt.

Voor de maand juni kunnen we nu nog geen precies percentage aangeven. We gaan er wel van uit dat dit zeker lager zal liggen, gezien de bezetting in de buitenschoolse opvang zeker omhoog zal gaan. Samen met de koepels uit de sector monitoren we wekelijks deze evolutie. Wij laten je het percentage zo snel mogelijk weten zodra daar duidelijkheid over is vanuit de Vlaamse Regering.  

Als aanbieder van buitenschoolse opvang, draag je, binnen je beschikbare middelen, maximaal bij aan de opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren. Als je dit hebt gedaan en je ziet nog meer mogelijkheden om bij te dragen aan de opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren, mits daar een bijkomende financiële vergoeding tegenover staat, dan kan je beroep doen op een vergoeding door het lokaal bestuur.

Deze vergoeding bedraagt maximaal 30 euro per dag per kind dat je opvangt. Hiervan wordt 20 euro voorzien voor personeelskosten en 10 euro indien je ook infrastructuur ter beschikking stelt.

Om deze vergoeding te krijgen sluit je een overeenkomst met het lokaal bestuur. Hierin worden het beoogde aantal dagen opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren dat je zal realiseren tussen 15 mei en 30 juni 2020 bepaald. De voorwaarden en het bedrag van de vergoeding zijn mee in de overeenkomst opgenomen. Je verklaart ook op eer ten aanzien van het lokaal bestuur dat je al je middelen uit compensatie en eventuele subsidie al inzet alvorens je deze financiële tegemoetkoming van het lokaal bestuur aanvraagt.  De agentschappen Opgroeien en Binnenlands Bestuur kunnen je vragen dit aan te tonen.

Meer over deze subsidie lees je hier.