Wat met de ambulante, mobiele en ondersteunende/projectmatige begeleiding? 

Binnen de Jeugdhulpsector zijn de voorbije weken mooie praktijken ontstaan om via alternatieve wegen contact te leggen met minderjarigen, hun ouders en netwerk (telefoon, beeldbellen …). Toch wordt een aantal gezinnen onvoldoende bereikt, met het risico dat de zorgzwaarte toeneemt. Dat is vooral het geval bij situaties van verontrusting en bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Rekening houdend met de versoepeling van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad, verruimt ook de jeugdhulp daarom zijn mogelijkheden. Zo wordt werk gemaakt van een stapsgewijze doorstart van het mobiele en ambulante aanbod. De mogelijkheden van face-to-facecontact met minderjarigen, hun ouders en netwerk worden uitgebreid, en dit niet enkel in acute crisissituaties.

 

Mobiele en ambulante hulpverlening vanaf 11 mei

De nieuwe richtlijnen rond mobiele en ambulante hulpverlening treden vanaf 11 mei in werking voor:

 • de eigen dienstverlening van Opgroeien: ondersteuningscentra jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbank en teams continuïteit (cliëntoverleg en bemiddeling)
 • de vertrouwenscentra kindermishandeling
 • mobiele of ambulante crisishulp
 • Preventieve Gezinsondersteuning en inloopteams
 • Huizen van het Kind

 

Face to-facecontacten met minderjarigen, ouders en netwerk worden verruimd, bijvoorbeeld bij verontrusting, maatschappelijke noodzaak en crisis. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen lopende en nieuwe dossiers. Voor nieuwe dossiers is een face-to-facecontact cruciaal bij de start van het begeleidingstraject van de minderjarige en zijn gezin/netwerk. Hier is een direct contact dus steeds aangewezen. In lopende dossiers is er enkel een face-to-facecontact als de online communicatiemiddelen het verdere procesverloop onvoldoende ondersteunen. Het face-to-facecontact verloopt volgens een getrapt systeem:

 • Minderjarigen en hun ouders of netwerk worden maximaal op de dienst gezien, met strikte naleving van de richtlijnen inzake social distancing en (hand)hygiëne.
 • Zij kunnen ook worden gezien in een voorziening of andere ruimte – bv. consultatiebureau Kind en Gezin of Huis van het Kind - die toelaat om de preventieve maatregelen inzake (hand)hygiëne en social distancing te respecteren.
 • Een huisbezoek kan enkel als voorgaande opties niet mogelijk zijn. In dat geval moeten zowel de professional als elk gezinslid (vanaf 12 jaar) een mondmasker, sjaal of andere bescherming van neus en mond dragen. Is dat niet mogelijk, dan kunnen voordeurgesprekken of stoepbezoeken een andere goede optie zijn. Social distancing wordt in elk geval maximaal gerespecteerd.

 

Ook de diensten binnen de preventieve gezinsondersteuning die werken met zeer kwetsbare gezinnen (zoals de inloopteams) en de Huizen van het Kind geven aan dat kwetsbare gezinnen moeilijk te bereiken zijn. Daarom wordt ervoor gekozen om ook hier voor de meest prangende situaties de mogelijkheden uit te breiden. In een eerste fase blijft dit beperkt tot die gezinnen waar een grote bezorgdheid rond is en een fysiek contact aangewezen is. Bijvoorbeeld bij situaties van verontrusting, waar een fysiek contact kan helpen om de situatie goed in te schatten en/of een escalatie te voorkomen, en voor de meest geïsoleerde gezinnen. In dit kader zijn individuele begeleidingscontacten opnieuw mogelijk vanaf 11 mei en groepsbegeleidingscontacten vanaf 18 mei.

 

Mobiele en ambulante hulpverlening vanaf 18 mei

Het overige mobiele en ambulante aanbod in de Jeugdhulp wordt verzekerd door:

 • HCA (diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling),
 • COS (centra voor ontwikkelingsstoornissen),
 • NAFT (naadloos flexibele trajecten),
 • pleegzorg,
 • 1G1P (één gezin één plan),
 • Overkop-Huizen,
 • OVBJ (organisaties voor bijzondere jeugdzorg),
 • OOOC (onthaal-, observatie- en oriëntatiecentra),
 • OBC (observatie- en behandelcentra) ,
 • GES+ (voorzieningen voor jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen),
 • CIG (centra voor integrale gezinszorg),
 • CKG (centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning).

Hier is een stapsgewijze doorstart mogelijk vanaf 18 mei, in de vorm van individuele begeleidingscontacten (met onder meer speciale aandacht voor jongvolwassenen) en groepsbegeleidingscontacten (inclusief dagbegeleiding in groep, ondersteunende begeleiding, groepstrainingen behandelingspleegzorg, NAFT …), mits het naleven van de richtlijnen inzake social distancing, (hand)hygiëne …

 

Meer weten? De concrete richtlijnen en uitgangspunten zijn te lezen in de brief aan de voorzieningen Jeugdhulp.