Kan de buitenschoolse opvang ingezet worden om de opvang van de scholen tijdens de opschorting van de lessen op te vangen?

Scholen staan in voor opvang tijdens de schooluren voor de doelgroepen zoals omschreven in het draaiboek. Slagen scholen er niet in deze opvang zelf te realiseren, dan bekijken ze met het lokale bestuur welke oplossingen mogelijk zijn door de hulp van andere actoren, zoals de buitenschoolse opvang.

De buitenschoolse opvang kan een bijdrage leveren door inzet van personeel en infrastructuur, waar deze nu tijdens de gewone buitenschoolse openingsmomenten onderbenut blijven. Zijn de middelen niet (langer) toereikend, dan kan men ook in aanmerking komen voor een bijdrage van 30 euro per kind per dag. Voor meer informatie hierover, contacteer je lokaal bestuur.

Je leest hierover meer in het draaiboek 'Opvang van schoolkinderen'.