Kader met richtlijnen voor Jeugdhulp in verschillende situaties

Door een heropflakkering van de coronapandemie heeft de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli extra maatregelen genomen. Toch blijft het de ambitie om de hulp- en dienstverlening maximaal op peil te houden. Daarom is een kader met richtlijnen uitgewerkt voor alle hulpvormen (verblijf, ambulant en mobiel) in de verschillende situaties. Daarbij zijn het vooral de lokale besturen die bepalen waar welke situatie geldt. Mocht de algemene situatie te zeer verslechteren, dan zullen vanuit de overheid opnieuw federale maatrelen worden genomen. 

JEUGDHULP

Situatie 0:

 

 

Er is een vaccin

Situatie 1:

 

 

Verhoogde waakzaamheid

Situatie 2: in bepaalde regio’s is er een outbreak vastgesteld

Situatie 3: te veel lokale outbreaks: weer federale maatregelen

 

Voor hulpvormen is er geen verschil in aanpak tussen situatie 2 of 3, nl. contacten maximaal beperken en stabiele groepen creëren

Verblijf / pleegzorg

Het samenwonen, specifiek in de residentiële voorziening

 

Normale werking

 

Normale werking + extra waakzaam voor de hygiënische maatregelen.

 

 

 

 

 

 

Extra aandacht voor wie tot een risicogroep behoort.

Normale werking +

Extra waakzaam voor de hygiënische maatregelen.

Er wordt maximaal samengeleefd in eenzelfde bubbel: er wordt gestreefd naar vast personeel per leefgroep; er wordt gestreefd naar vaste leefgroepen.

Er zijn geen leefgroepsoverschrijdende activiteiten.

Broers en zussen kunnen elkaar blijven zien, ook leefgroepsoverstijgend.

Extra aandacht voor wie tot een risicogroep behoort.

Bezoeken in de voorziening van externe personen (niet contextgerelateerd – bv. een consulent,  een collega van een andere afdeling, de loodgieter etc.)

Normale werking

 

 

 

 

Bezoek van externen kan  mits het hanteren van de afstandsregel, het gebruik van mondmaskers voor  +12-jarigen en het toepassen van het een goede handhygiëne

 

Bezoek van externen is enkel toegestaan in uitzonderlijke en urgente situaties (dringende herstellingen, noodzakelijke medische en paramedische zorg, etc.) en essentiële contacten.

Er wordt gekozen voor digitale contacten indien mogelijk.

Bezoek van de context in de leefgroep/ voorziening/in het pleeggezin.

Normale werking

 

Normale werking mits het in acht nemen van hygiënische maatregelen.

Contacten in de leefgroep met andere minderjarigen (andere dan de eigen kinderen) worden beperkt.

 

 

 

 

 

Extra aandacht voor wie tot een risicogroep behoort.

Er wordt gekozen voor digitale contacten indien mogelijk.

Contextbezoek kan, bij voorkeur in de buitenlucht of in de daartoe ingerichte ruimtes. Deze ruimtes moeten voldoende verlucht en ontsmet worden.

Er wordt rekening gehouden met de afstandsregel en/of gebruik van mondmasker bij +12-jarigen.

Één bezoekmoment is beperkt tot de contextpersonen die tot één bubbel horen.

Extra aandacht voor wie tot een risicogroep behoort.

Bezoek van minderjarigen aan de context

 

 

 

 

 

Normale werking

 

Normale werking mits er niemand (vermoedelijk) besmet is met COVID-19 en mits het volgen van de hygiënische maatregelen.

 

 

 

Extra aandacht voor wie tot een risicogroep behoort.

(Dag-)bezoeken en overnachtingen aan de context/ kunnen plaats vinden wanneer ingeschat wordt dat deze op een goede manier zullen verlopen en mits er niemand (vermoedelijk) besmet is en mits het volgen van de hygiënische maatregelen.

Dit wordt opgenomen in de begeleidingscontacten met de minderjarige(n) en de context en in de leefgroep.

Extra aandacht voor wie tot een risicogroep behoort.

Groepsactiviteiten, specifiek voor verblijf

 

 

Voor spel en kampen: zie richtlijnen Ambrassade

Normale werking

Groepsactiviteiten kunnen intra en extra muros plaatsvinden volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad (NV), leefgroepsoverstijgend, én mits het in acht nemen van de hygiënische maatregelen.

Groepsactiviteiten kunnen enkel intra muros en met de eigen leefgroep plaatsvinden.

Individuele externe activiteiten kunnen voor zoverre het past binnen de richtlijnen van de NV, en mits het in acht nemen van de hygiënische maatregelen.

(Crisis-) opname

 

Normale werking

Bevragen hoogrisicocontacten + testen indien nodig.

Bevragen hoogrisicocontacten + testen.

Time-out

 

 

Normale werking

Time out kan mits extra waakzaamheid voor de fysieke gezondheid van de minderjarige + in acht nemen van hygiënische maatregelen en enkel indien in géén van beide voorzieningen een outbreak is.

Time out kan in uitzonderlijke situaties mits extra waakzaamheid voor de fysieke gezondheid van de minderjarige + in acht nemen van hygiënische maatregelen en enkel indien in géén van beide voorzieningen een outbreak is.

Gedeelde opvang tussen twee private leefgroepen en/of een leefgroep en een pleeggezin

Normale werking

Gedeelde opvang kan mits extra waakzaamheid voor de fysieke gezondheid van de minderjarige + in acht nemen van hygiënische maatregelen en enkel indien in géén van beide voorzieningen een outbreak is.

Gedeelde opvang kan mits extra waakzaamheid voor de fysieke gezondheid van de minderjarige + in acht nemen van hygiënische maatregelen en enkel indien in géén van beide voorzieningen een outbreak is.

Randvoorwaarden voor residentiële voorzieningen

Registratie

 

Normale werking

Alle externe bezoeken in de voorziening worden geregistreerd.

Alle externe bezoeken in de voorziening worden geregistreerd.

Mondmaskers (vanaf 12 jaar)

 

Niet

Wanneer de afstandsregel niet gegarandeerd kan worden, is het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.

Bij minderjarigen onder elkaar, contextfiguren en begeleiders in dezelfde bubbel kan hiervan omwille van pedagogische redenen afgeweken worden, tenzij iemand behoort tot een risicogroep.

Wanneer de afstandsregel niet gegarandeerd kan worden, is het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.

 

Bij minderjarigen onder elkaar, contextfiguren en begeleiders in dezelfde bubbel kan hiervan omwille van pedagogische redenen afgeweken worden, tenzij iemand behoort tot een risicogroep.

Mobiele begeleiding

Algemeen

 

(Hieronder bedoelen we ook de pleegzorgbegeleiding)

Normale werking

Fysieke contacten kunnen plaatsvinden, rekening houdende met het hygiënisch kader (+ social distancing /mondmasker).

 

Ze kunnen gecombineerd worden met digitale contactmogelijkheden.

 

Samen met de gebruiker wordt nagegaan of ondersteuning op afstand een voldoende alternatieve oplossing is.

Indien niet wordt de ondersteuning bij voorkeur bij de organisatie zelf uitgevoerd, mét strikte inachtname social distancing & hygiënemaatregelen (ook aantal deelnemers wordt beperkt tot maximaal 1 persoon + begeleider).

Indien niet anders mogelijk,  of indien noodzakelijk voor de begeleiding of het behoud of herstel van de fysieke/psychische integriteit van één van de personen, wordt overgegaan tot huisbezoeken.

Een nieuwe begeleiding start met een fysiek begeleidingscontact. Dit onder strikte hygiënische voorwaarden.

Ambulante begeleiding /trainingen

Individuele contacten

(hiermee bedoelen we ook de contacten die bv. plaats vinden op een dienst voor pleegzorg)

 

 

 

Normale werking

Fysieke contacten kunnen plaatsvinden, rekening houdende met het hygiënisch kader (social distancing /mondmasker).

 

 

Ze kunnen gecombineerd worden met digitale contactmogelijkheden.

Digitale contacten hebben de voorkeur.

Fysieke contacten vinden plaats, bij voorkeur in de buitenlucht, en rekening houdende met het hygiënisch kader (social distancing /mondmasker), indien de fysieke/psychische integriteit van één van de contactpersonen in het gedrang is en een fysiek contact zuurstof kan bieden.

Ze worden gecombineerd met digitale contacten.

Groepscontacten

 

 

 

Normale werking

Fysieke contacten kunnen plaatsvinden mits het volgen van de hygiënische maatregelen.

Volwassenen/+12 uit verschillende contactbubbels dragen een mondmasker indien zij niet de afstandsregel kunnen respecteren.

De minderjarigenwerking kan blijven verder lopen, mits het strikt volgen van de hygiënische maatregelen + social distancing/dragen mondmasker +12.

Er wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan vaste groepen.

De volwassenwerking wordt opgeschort.