Wat met (crisis)vragen voor opname in een pleeggezin, nu er geen opnamestop is, maar de mogelijkheden om nieuwe situaties te verkennen wel beperkt zijn?

Ook pleegzorg moet zich openstellen voor opnames door gerechtelijke beslissingen of maatschappelijke noodzaak en van kinderen en jongeren in bijzonder onveilige situaties waar hun integriteit in het gedrang komt.

Zeker bij gekende pleeggezinnen die open staan voor een nieuwe begeleiding en die de algemene hygiënische voorzorgen goed naleven, kan een nieuwe pleegzorgsituatie starten. Het is steeds aangewezen bij crisisvragen goed af te stemmen met het crisismeldpunt, om ook daar te bekijken welke  oplossingen  het bredere crisisnetwerk te bieden heeft.

In bepaalde situaties zijn professionelen met een hulpverleningsachtergrond (die op dit moment niet actief zijn) bereid om aan crisisopvang te doen. Ook aanmelders en andere stakeholders spreken hun eigen netwerk aan om tijdelijke opvang van kinderen te organiseren. Aangezien ook de volgende weken een toestroom van crisisvragen te verwachten is, is het aangewezen om in te spelen op die opportuniteit. Er wordt van de diensten voor pleegzorg verwacht dat ze zich hierop organiseren door een verkorte screeningsprocedure voor die kandidaat-pleegzorgers te voorzien. De attestering (attestering bijzondere opvang) die hierop volgt is tijdelijk, voor de duur van de coronacrisis. Die procedure wordt afgestemd tussen de diensten onderling.