Bij pleegzorg zijn er meestal twee gezinssituaties waar het pleegkind of de pleeggast (af en toe) verblijft. Hoe hiermee omgaan?  

Het is belangrijk de circulatie van personen maximaal tegen te gaan. Dat betekent dat er voor het verblijf van pleegkinderen en -gasten een stabiele keuze gemaakt moet worden die een langere tijd kan aangehouden blijven: of in het pleeggezin of in het gezin thuis. Het is belangrijk hierover vooraf af te stemmen met de relevante partners, zoals de gemandateerde voorziening, de sociale dienst en de jeugdrechter (indien die betrokken is).  

Voor pleegzorg zijn er verschillende opties: 

  • Bij perspectiefbiedende en -zoekende pleegzorg wordt meestal gekozen voor het pleeggezin als stabiele opvangsituatie. In principe zijn er geen bezoeken mogelijk aan en van de ouders. Enkel uitzonderlijk is bezoek toch toegelaten in crisissituaties of wanneer het psychosociaal welzijn van kinderen of jongeren in het gedrang komt. Indien nodig, kan pleegzorg hiervoor gebruik maken van bezoekruimtes of externe diensten. Bezoek, gekoppeld aan een overnachting, is tot nader order niet mogelijk.
  • Bij ondersteunende pleegzorg zal gewoonlijk gekozen worden voor verblijf bij de ouders. 

Specifieke elementen - zoals draagkracht, veiligheid, fase van de begeleiding, dringende noodsituatie enzovoort - worden bij de keuze mee in overweging genomen. Het kan zinvol zijn om in sommige situaties onderbroken ondersteunende pleegzorg te laten overgaan in ondersteunende pleegzorg van korte duur. Zo kan voorkomen worden dat de last in het natuurlijk milieu, door het wegvallen van de weekends in het pleeggezin, te groot wordt en te risicovol voor de kinderen.  

Er zijn situaties waarbij kinderen en jongeren nu in een voorziening verblijven omdat het matchingproces met het toekomstig pleeggezin nog niet helemaal was afgerond op het moment van de keuze van verblijfplaats. Als het kind hierop voldoende is voorbereid, kan het moment van pleegplaatsing worden vervroegd. Hiervoor wordt dan een eenmalige transfer toegestaan.

Vanaf 21 mei versoepelt de bezoekregeling binnen pleegzorg (na een eerdere versoepeling). Dat moet opnieuw een warm contact mogelijk maken tussen de pleegkinderen/-gasten en hun context, dit alles in goede gezondheid. De nieuwe richtlijnen omvatten:

  • dagbezoeken: bezoeken in de huiselijke sfeer waarbij gezinnen en pleeggezinnen bij elkaar op bezoek gaan of waarbij een pleegkind/-gast gedurende een dagdeel in het ander gezin wordt opgevangen. Ook hier is de voorwaarde van het beperken van contactbubbels van toepassing;
  • gedeelde opvang pleeggezin-gezin met nachtopvang: bezoeken van één of meerdere nachten (onder meer de weekendregelingen);
  • gedeelde opvang tussen pleeggezin en voorziening (MFC, OVBJ …): bezoeken van pleegkinderen/-gasten die ook opgevangen worden in een voorziening en voor wie het pleeggezin de context is, kunnen op eenzelfde manier vorm krijgen, mits afstemming met de betrokken voorziening. Voor de combinaties met schoolinternaten moet rekening worden gehouden met de opstart van het onderwijs. Ook dan is afstemming met de betrokken schoolinternaten belangrijk.

Meer informatie is te lezen in het nieuwsbericht op de site Jeugdhulp.