Is bezoek in een private voorziening mogelijk?

De bezoekmogelijkheden in residentiële jeugdhulpvoorzieningen, CKG en pleegzorg worden in verschillende fasen (vanaf 12 mei en vanaf 21 mei) in beperkte mate en onder voorwaarden verruimd. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid. Het is aan de organisaties om in deze context een gedegen kader uit te tekenen voor een gefaseerde uitwerking. Daarbij is het belangrijk om zelf de duur en het aantal van de bezoeken te bepalen, rekening houdend met de nood van de minderjarige en zijn context, de oorspronkelijke bezoekregeling en de mogelijkheden van de voorziening, de infrastructuur en het personeel. Om bezoek veilig te kunnen laten verlopen, moet er voldoende personeel zijn om het bezoek voor te bereiden en te faciliteren, en moet er voldoende beschermingsmateriaal zijn.

 

Bezoekregeling vanaf 12 mei

 • social distancing wordt maximaal gegarandeerd;
 • een minderjarige mag gelijktijdig bezoek van meerdere personen ontvangen, voor zoverre deze personen tot eenzelfde contactbubbel behoren. Wel wordt gevraagd om zoveel mogelijk dezelfde persoon/personen op bezoek te laten komen. Ook voor broers en zussen is het aangewezen om zoveel mogelijk dezelfde contactpersonen aan te houden;
 • iedereen kan nog steeds met twee andere personen een buitenactiviteit ondernemen, mits naleving van social distancing; 
 • bezoek is alleen mogelijk als bezoekers en minderjarige gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden;
 • bezoek vindt plaats in open lucht of in een aparte, daartoe voorziene ruimte (vergaderruimte, bezoekruimte…). De toegang tot die ruimte wordt zo geregeld dat er niet onnodig door het gebouw moet worden gewandeld. Voor pleegzorg kan een beroep gedaan worden op de bezoekruimtes en andere lokalen van de dienst, of een Huis van het Kind in de buurt;
 • bezoekers, jongeren vanaf 12 jaar en personeelsleden die het bezoek begeleiden, dragen steeds een mondmasker;
 • eenmalige transfers zijn nog steeds mogelijk - onder dezelfde voorwaarden zoals eerder omschreven. Bezoeken aan de thuiscontext blijven uitgesloten. Nieuwe richtlijnen hierrond worden binnenkort gecommuniceerd.

 

Bezoekregeling vanaf 21 mei

Bezoek aan of overnachting in de context

Een jongere die in een voorziening verblijft, kan, onder strikte voorwaarden, terug op (dag-)bezoek of overnachting bij zijn context (dit kan ook een pleeggezin zijn). Het bezoek aan de context moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • bezoek beperkt zich tot één contactbubbel, met uitzondering van de situatie van gescheiden ouders. Een belangrijke uitzondering vormen ook broers en zussen: zij kunnen samen op bezoek bij hun context, ongeacht waar ze verblijven;
 • bezoek kan enkel indien de minderjarige en de personen bij wie hij op bezoek gaat, geen symptomen hadden gedurende de laatste 14 dagen;
 • is een andere minderjarige of een begeleider uit de leefgroep vastgesteld COVID-19-besmet, dan wordt aangeraden dat een +12-jarige tijdens een bezoek dat plaatsvindt binnen de 14 dagen na vaststelling van die besmetting, zoveel mogelijk een mondmasker draagt. De voorziening maakt in overleg met de minderjarige, de context en de betrokken arts afspraken over eventuele bijkomende maatregelen;
 • bij minderjarigen of personen uit de context die tot een risicogroep behoren, maakt de voorziening - in overleg met de minderjarige, de context en de behandelende arts - afspraken of het bezoek al dan niet kan doorgaan en over het al dan niet treffen van bijkomende maatregelen.

Bezoek brengen aan de kamertraining, het CIG of aan een kleinschalige wooneenheid

Ook hier zijn een goede voorbereiding en duidelijke afspraken tussen de voorziening, jongeren en hun context essentieel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een werkvorm met en zonder gemeenschappelijke ruimtes:

 • wanneer er geen gemeenschappelijke ruimtes zijn, worden de studio’s als aparte contactbubbels gezien. Dit wil zeggen dat elke jongere vier personen kan ontvangen, naar analogie met de richtlijnen door de Nationale Veiligheidsraad, in overleg met de begeleiding en mits het hanteren van de nodige hygiënische maatregelen.
 • wanneer er gemeenschappelijke ruimtes zijn, wordt het kamerwonen/ de wooneenheid als één contactbubbel beschouwd. Dit wil zeggen dat deze jongeren bezoek kunnen ontvangen in een aparte bezoekersruimte en conform de eerdere afspraken voor bezoek.

Gedeelde opvang tussen twee voorzieningen, inclusief time-outs, is momenteel nog niet toegestaan. Zodra er nieuwe adviezen zijn van de Nationale Veiligheidsraad, kan dit worden herbekeken.

Intussen blijft het belangrijk dat voorzieningen ook andere vormen van contact (telefonisch, skype …) blijven gebruiken. Het is aangewezen om hier blijvend op in te zetten.