Vacature

Medewerker regionaal stafteam ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank Limburg

Jobinhoud

Organisatie

Opgroeien - Jeugdhulp – afdeling OSD - Regio Limburg 

Functie

1 Medewerker regionaal stafteam ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank Limburg

Wil jij deel uitmaken van een tof en dynamisch team?  Ben jij een teamplayer en op zoek naar een uitdagende, veelzijdige job? Dan zijn wij mogelijk op zoek naar jou! 

In ons team kan jij jouw talenten, kennis en ervaringen kwijt om samen met anderen verbindend aan de slag te gaan. Dit zowel met collega’s intern als met externe partners.  

Heb je daarnaast interesse in het dynamische jeugdhulplandschap in al zijn facetten en zet jij graag je tanden in het bijdragen aan een kwaliteitsvolle kinder- en jeugdbescherming en alles wat daar mee te maken heeft?

Twijfel dan niet om je kandidaat te stellen om collega te worden bij het Limburgs stafteam. Daar zetten we ons elke dag in om bij te dragen aan een boeiende praktijk. Waar vallen en opstaan als een kracht wordt aanschouwd omdat persoonlijke groei mee voorop staat in deze uitdagende job! 

Korte omschrijving job

De afdeling OSD heeft resoluut gekozen voor de implementatie van Signs of Safety. Als medewerker van de regionale staf versterk je de kwaliteitsvolle kinder- en jeugdbeschermingspraktijk in Limburg en ondersteun je de teams hulpverlening. Je helpt mee de beleidskeuzes te implementeren binnen en met de brede organisatie (OSD, ACT, IROJ) en werkt mee aan de afstemming tussen de verschillende actoren binnen de jeugdhulp en de partnerorganisaties. Dit zowel op casusniveau als casus overstijgend samen met de teams hulpverlening en je collega’s van de staf. 

Jobinhoud

Als regionaal staflid neem je een ondersteunende rol op voor de werking binnen regio Limburg. Je ondersteunt de processen door de procesteams te faciliteren, op casusniveau consulenten bij te staan en overkoepelende thema’s vast te pakken en dit samen met partners in de hulpverlening. Je draagt de oplossingsgerichte basishouding uit en werkt samen met je collega’s binnen de staf, teamverantwoordelijken en consulenten ondersteuningsinitiatieven uit op verschillende thema’s. Het stafteam werkt volgens de principes van zelforganisatie.

De verdeling van de taken wordt in team beslist. Tot het takenpakket voor de persoon die we zoeken behoort onder meer: 

 • het mee ondersteunen van de dagelijkse praktijk (oa faciliteren van procesteams en individuele ondersteuning), 
 • het mee vorm geven aan en uitdragen van de lerende organisatie (vorming, intervisie en leren in de praktijk), 
 • het verder ontwikkelen en ondersteunen met interne medewerkers en externe partners van thema jeugddelinquentie.  

Ook ondersteuning in andere taken is bespreekbaar.

Het stafteam bestaat momenteel uit 8 personen met een verschillende achtergrond. Zij staan samen in voor onder andere volgende taken: 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten

Behoefteanalyse

 

(Proactief) analyseren van de behoeften van de organisatie en klanten met als doel een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden.

 • Je volgt actief evoluties op binnen de jeugdhulp, de jeugdbescherming, het oplossingsgericht en krachtgericht werken, signs of safety/success, etc.
 • Je hebt inzicht in maatschappelijke veranderingen en wijzigende waardepatronen.
 • Je houdt de vinger aan de pols bij de teams hulpverlening, hebt zicht op hun noden en vertaalt deze in samenwerking met de collega’s van de staf en de teams zelf naar concrete ondersteuningsinitiatieven.

Dienstverlening uitbouwen en/of optimaliseren

 

Op basis van het beleid en de behoefteanalyse de dienstverlening binnen het vakgebied proactief mee definiëren, implementeren en bijsturen met als doel de interne klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen.

 • Je levert een actieve bijdrage in samenwerking met de teamverantwoordelijken, collega’s van het MDO en regioverantwoordelijke aan de afstemming van de dienst- en hulpverlening tussen de verschillende actoren in de regio binnen de jeugdhulp of andere betrokken partners.
 • Je helpt de beleidsbeginselen van de afdeling en van de organisatie mee uitbouwen in de regio.

 

Werkinstrumenten

 

Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, processen, methoden en technieken in nauw overleg met de klant met als doel door algemeen toepasbare of maatgerichte producten, processen en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 • Je onderbouwt methodisch de procesvoering in de teams.
 • Je biedt professionele ondersteuning bij die procesuitvoering.
 • Je vertaalt  concepten en theorieën binnen het krachtgericht en oplossingsgericht werken, Signs of Safety/Success, hechting, criminologie, psychologie, (ortho)pedaggiek, etc. naar concrete toepassingen/handvatten in de praktijk. 

 

Adviesverlening

 

Zowel op vraag als proactief interne klanten adviseren vanuit het vakgebied met als doel deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen.

 

 • Je neemt actief deel aan de procesteams en ander casusoverleg.
 • Je brengt eigen invalshoeken binnen vanuit jouw expertise. Je bewaakt dat de beleidsbeginselen en de basishouding en de processen van SofS gerespecteerd worden.
 • Je levert consult.
 • Je verleent advies en medewerking aan de teams bij caseonderzoek.
 • Je adviseert aan de individuele consulenten.
 • In tandem met consulent voer je mee ter ondersteuning gesprekken met cliënten. 

Kwaliteitsborging

 

Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening met als doel een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving.

 

 

 

 • Je onderkent noden en signaleert pijnpunten/zorgen m.b.t. processen en kwaliteit dienstverlening.
 • Je levert input aan de aanpassing en optimalisering van de geldende processen en richtlijnen.
 • Je bewaakt dat de beleidsbeginselen (oplossingsgericht werken, Signs of Safety/Success) en de daarop geënte processen worden gerespecteerd in tandem met de TV.

Communicatie en contacten

 

Communiceren over de dienstverlening met als doel de (interne) klanten te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken.

 • Je neemt deel aan regionaal overleg met de beslissende instanties, private diensten en andere relevante actoren en vertegenwoordigt hierin de regio.
 • Je participeert actief aan intern overleg (regio-overleg, stafoverleg, etc.)

Kennis m.b.t. het vakgebied

 

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

 • Je volgt bijscholing om je eigen kennis en functioneren op peil te houden.
 • Je participeert aan studiedagen en volgt de evoluties in de sector en het eigen vakgebied.
 • Je deelt je kennis en expertise actief binnen het team en met de teams hulpverlening.

Jouw profiel

Diplomavereisten: 

Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting 

 • Of je hebt een diploma van het universitair onderwijs behaald. (1ste of 2de cyclus) 
 • Of Je hebt een diploma orthopedagogie, maatschappelijk assistent, maatschappelijk adviseur of sociaal verpleger uitgereikt door het hoger onderwijs korte type (één cyclus) 
 • Of je hebt een diploma uitgereikt door het hoger onderwijs van één cyclus behaald in de richting of afdeling psychologie; orthopedagogie, sociale wetenschappen, sociale readaptatiewetenschappen of gezinswetenschappen. 
   

Vereist : 

 • Je hebt 6 jaar ervaring in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen. 
 • De positie van de consulent OCJ/SDJ in het jeugdhulplandschap is je gekend.
 • Je hebt kennis van en ervaring in Signs of Safety.
   

Competenties:

Waardegebonden competenties

Deze competenties worden van alle Vlaamse ambtenaren verwacht: 

 • Voortdurend verbeteren 
 • Klantgerichtheid 
 • Samenwerken 
 • Betrouwbaarheid, consequent en correct handelen

Functiegebonden competenties: 

 • Coachen: biedt hulp en steun bij het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden. 
 • Organiseren: organiseert het eigen werk. 
 • Initiatief: neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen taakdomein op te lossen (reactief en structureel). 
 • 360° inlevingsvermogen: reageert via houding en handelen adequaat op door anderen geuite gedachten, gevoelens, behoeften en verwachtingen. 
 • Organisatiebetrokkenheid: houdt bij de eigen acties (pro)actief rekening met de belangen van de organisatie. 
 • Probleemanalyse: legt verbanden en ziet oorzaken. 
 • Oordeelsvermogen, synthetisch denken: formuleert hypotheses, trekt logische conclusies op basis van beschikbare gegevens. 
 • Klantgerichtheid 

Concreet:  

 • Je hebt een oplossingsgerichte, collaboratieve, krachtgerichte basishouding en gaat daarmee aan de slag in je dagelijks werk, zowel met cliënten als met medewerkers. 
 • Je hebt vermogen tot (zelf)reflectie. 
 • Je schuwt het stellen van kritische vragen en het innemen van een standpunt niet. 
 • Je hebt inzicht in groepsdynamieken en kan hier op een constructieve manier mee omgaan. 
 • Je gaat vlot in interactie, beweegt vlot tussen verschillende contexten. 
 • Je bent een teamplayer maar kan ook autonoom werken 
 • Je streeft een evenwicht na in afstand en nabijheid in de teams waarmee je samenwerkt 
 • Je hebt naast coachingsvaardigheden, ook ervaring in het geven van vormingen en/of trainingen of bent bereid deze te verwerven. 

 Functiespecifieke kennis

 • Je hebt een grondige kennis van de organisatie van het jeugdhulplandschap en volgt mee de evoluties op de voet op (decreet IJH, decreet rechtspositie, VAPH, positie van de consulent OCJ/SDJ, transitie naar Bovenlokale Teams, BVR Geblokkeerde trajecten…) 
 • De positie van de consulent OCJ/SDJ in het jeugdhulplandschap is je gekend. 
 • Je hebt inzicht in maatschappelijke veranderingen, in wijzigende waardepatronen en de beleving van kinderen/jongeren en hun gezinnen in een verontrustende leefsituatie.
 • Je hebt ervaring in het spreken met kinderen en jongeren en het betrekken van netwerken. 
 • Kennis van en ervaring in oplossingsgericht en krachtgericht werken.
 • Kennis van en ervaring in Signs of Safety.
 • Je bent bereid je te verdiepen in vernieuwende methodieken en hiervoor implementatiewegen mee uit te werken. 

Vanuit je ervaring en opleiding breng je diverse invalshoeken ten einde de multidisciplinaire benadering van de behandelde cases mee te kunnen realiseren. 

Loon en voordelen

 • Je krijgt mogelijkheden inzake vorming, bijscholing. 
 • Er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen: zo bieden wij je 35 dagen verlof per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (vijf locaties in Vlaanderen) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • een maaltijdcheque van 8 euro per gewerkte dag.
 • fietsvergoeding, kilometervergoeding voor dienstreizen en gratis openbaar vervoer van en naar je werk   
 • gratis toegang via de Belga-app tot de Vlaamse kranten en heel wat weekbladen op eigen smartphone of tablet.
 • maximaal 20 jaar anciënniteit in de hulp- en dienstverlening van de sectoren van integrale jeugdhulp kan door de lijnmanager worden erkend. Prestaties in onderwijs en overheidssector worden steeds meegenomen.
 • De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. 
Logo Vlaamse Leeuw

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

Waarom Opgroeien

Werk mee aan het realiseren van onze missie: het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen. Grijp de kans om je talenten en expertise te benutten en verder te ontplooien. Een job met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde waarin je elke dag het verschil kan maken.

Icoon lichtpeer

Bereid je goed voor aan de hand van onze tips. Zo maximaliseer je je kansen.

Regionale staf Limburg (sociale diensten jeugdrechtbank en ondersteuningscentra Hasselt)
Guffenslaan 9, , 3500 Hasselt
Route

Diploma

Bachelor
Master

Contract

Bepaalde duur - Voltijds
Solliciteren kan tot en met 08/12/2023
 • 1
  Stel je kandidaat

  Neem deel aan de selectieprocedure tot en met 8 december 2023. E-mail je motivatiebrief, cv en andere relevante documenten naar regiobjb.limburg@opgroeien.be , t.a.v. Veerle Stulens - adjunct van de directeur.

 • 2
  Voorselectie

  Als je aan de gevraagde voorwaarden voldoet volgens de formele deelnemingsvoorwaarden, wordt jouw sollicitatieformulier inhoudelijk beoordeeld.

   

 • 3
  Selectiegesprek

  Een eerste selectie vindt plaats op basis van de schriftelijke (elektronische) sollicitaties. 

  De geselecteerden krijgen een elektronische of telefonische uitnodiging voor een sollicitatiegesprek dat zal plaatsvinden in de week van 18 december.

Waar kan ik terecht met vragen?

Vind je geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met contactpersoon bij een vacature of bekijk het overzicht van veelgestelde vragen.

Hoelang duurt het sollicitatieproces?

Je vindt een inschatting van de timing van de selectieprocedure in het selectiereglement bij elke vacature.

Hoe bereid ik me voor op een sollicitatie?

Bereid je goed voor aan de hand van onze sollicitatietips. Zo maximaliseer je je kansen bij je sollicitatie.

Vind je geen antwoord op je vraag?
Neem dan contact op met:
Portret van Veerle Stulens
Veerle Stulens
adjunct van de directeur
Job alerts in jouw mailbox

Overtuigd van werken voor Opgroeien maar momenteel geen vacature op jouw maat? Schrijf je in voor onze Job Alert en krijg wekelijks alle nieuwe vacatures in jouw mailbox!