Wat is methodisch werken?

Methodisch werken bevat een aantal stappen: verzamelen van informatie, vaststellen van behoeften en problemen, doelen bepalen, plannen en uitvoeren van activiteiten, evalueren en zo nodig bijstellen van de ondersteuning.

Methodisch werken betekent systematisch en doelgericht werken. Dit doe je door in je ondersteuning van een kind, jongere en/of gezin een aantal stappen te doorlopen. In dialoog met de betrokkenen maak je weloverwogen keuzes. Kinderen, jongeren en gezinnen mogen van jou en je collega’s een kwaliteitsvolle dienstverlening verwachten. Terugkoppeling en reflectie op de trajecten, bijvoorbeeld door casuïstiekbespreking en intervisie is belangrijk om het professioneel handelen en dus de dienstverlening te verbeteren.


Wat is onderbouwd werken?

Een voorwaarde om met kennis onderbouwd te werken is methodisch werken. In iedere stap van het proces wordt daarbij expliciet gebruik gemaakt van beschikbare kennis en bronnen. Bronnen geven richting en invulling aan het handelen van de professional. Bij het maken van keuzes tijdens het proces worden daarom de best beschikbare onderzoekskennis, de expertise van de professional en behoeften van het kind, de jongere en/of het gezin zorgvuldig afgewogen. Op basis daarvan worden gedurende het proces besluiten genomen over de best passende ondersteuning of hulp.


Jeugddelinquentie

Onderzoeken

Wetenschappelijk onderbouwd werken is in het decreet jeugddelinquentierecht als basisprincipe ingeschreven, nl. elk optreden houdt rekening met de kennis en inzichten verworven uit wetenschappelijk onderzoek en goede praktijken (artikel 3 §2, 5e van het decreet). Opgroeien verzamelt nationaal en internationaal onderzoeken over methodisch en onderbouwd werken bij jeugddelinquentie.