Vlaams, Brussels en provinciaal niveau

Aandeel (niet) prematuur geboren kinderen 

Een niet-prematuur of à term geboren kind, is een kind dat geboren wordt vanaf 37 zwangerschapsweken.
We spreken over vroeggeboorte of prematuriteit als de geboorte zich aandient voordat 37 volledige zwangerschapsweken werden bereikt. De grootste groep vroeg geboren kinderen wordt geboren van 32 tot en met 36 weken en 6 dagen zwangerschapsduur. Dit zijn de zogenaamde matig prematuren.
Een kind dat geboren wordt voor de zwangerschapsleeftijd van 32 weken, is ernstig prematuur

Het gaat hier over alle borelingen waarover wij iets weten, ongeacht of ze een klant zijn van Kind en Gezin. 
Het aandeel prematuren wordt in onderstaande grafiek weergegeven op Gewest - en provincieniveau en is raadpleegbaar voor verschillende geboortejaren.

Relevante deelcriteria

Het aandeel prematuren wordt in onderstaande grafiek gekruist met een aantal relevante deelcriteria: kansarmoede, kansengroepen, eenling/meerling en leeftijd van de moeder.
Dit aandeel wordt weergegeven tot op Gewest - en  provincieniveau en is raadpleegbaar voor verschillende geboortejaren.

Kansengroepen: We maken een onderscheid naargelang de origine (=geboortenationaliteit) van de moeder van het kind (Belg of niet Belg) en naargelang het kind in kansarmoede opgroeit of niet. We vergelijken dus niet-kansarme Belgische kinderen met kansarme Belgische kinderen en met kinderen met een niet-Belgische moeder (zowel kansarme als niet-kansarme). Bovendien tonen we in de grafiek ook de cijfers voor de kinderen waarvan we geen gegevens hadden over origine en/of kansarmoede.  

Opmerkelijk hier is dat het aandeel ernstig premature kinderen hoger is bij de groep kinderen waarvan we niet konden afleiden tot welke kansengroep ze horen.
Dit komt wellicht omdat deze kinderen een zekere periode in het ziekenhuis verblijven, waardoor ze minder contacten hebben met Kind en Gezin in de eerste levensmaanden, wat dan meer leidt tot onvolledige registratie van origine moeder en/of kansarmoede.