Studies en Onderzoek

Rapport over een systeemmodel voor de organisatie van diagnostiek voor kinderen en jongeren in Vlaanderen

Vanuit de overtuiging dat zorg en ondersteuning enkel effectief ingezet kan worden na een grondige analyse van de ondersteuningsnoden en -behoeften, willen we diagnostiek een prominentere plek geven in alle zorg- en ondersteuningstrajecten van kinderen en jongeren. Zowel de organisatie als de kwaliteit van het diagnostisch aanbod kan beter. Om deze verbetering wetenschappelijk te onderbouwen, is aan de Vrije Universiteit Brussel gevraagd om een implementatieonderzoek naar een mogelijk systeemontwerp voor diagnostiek in Vlaanderen te doen. Dit onderzoek werd recent afgerond. De resultaten uit dit onderzoek zijn ook meegenomen in de strategische cirkel diagnostiek & inschaling die werd opgericht in functie van het verfijnen en verdiepen van de inspiratienota Vroeg en Nabij.

Eindrapport onderzoek Intersectorale Zorgnetwerken

De Intersectorale Zorgnetwerken zijn sinds 2016 een belangrijk instrument om bruggen te bouwen tussen de jeugdhulp, de sector voor personen met een handicap en de geestelijke gezondheidszorg. Van september 2019 tot september 2021 liep een onderzoek naar de dynamiek en impact die via de Intersectorale Zorgnetwerken werd gecreëerd, met name:

  • de betekenis van de Intersectorale Zorgnetwerken vanuit het perspectief van de jongeren en hun context. Op die manier dragen we bij aan de kennis over netwerkvorming en samenwerking als een instrument om sociale uitsluiting te bestrijden.
  • de betekenis van de intersectorale samenwerking voor de partnerorganisaties uit de jeugdhulp, de sector voor personen met een handicap en de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat dan vooral over de vraag wat de betrokken organisaties en hulpverleners zelf hebben geleerd uit de samenwerking en hoe ze die kennis en expertise uit andere sectoren een plaats proberen te geven binnen hun eigen werking.
  • de mogelijke randvoorwaarden om zowel de directe (voor jongeren en hun context) als de indirecte meerwaarde (voor de organisaties en professionals die een engagement opnemen in het netwerk) van de samenwerking te realiseren.

Lees het eindrapportIntersectorale Zorgnetwerken voor jongeren met complexe zorgnoden. Op zoek naar de randvoorwaarden voor het realiseren van de (in)directe meerwaarde van samenwerking’.

Anders omgaan met jongeren en jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Een exploratief onderzoek.

Sinds april 2017 loopt er een pilootproject ‘Psychische kwetsbaarheid: een andere aanpak’ op initiatief van vzw Re-Member en financieel ondersteund door Opgroeien. Het experiment wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende organisaties uit de Jeugdhulp:

  • Vier organisaties - vzw Wingerdbloei, vzw Oranjehuis–Columbus, vzw De Wissel en vzw Emmaüs - waren van bij de aanvang bij het project betrokken.
  • In 2018 sloten een aantal andere organisaties - vzw De Touter en vzw Re-Member Oudenaarde - bij het project aan.

Ook jeugdpsychiater Dr. Belo Mussche en Bob Cools, directeur van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Pont, waren van bij de start actief bij het project betrokken. De uiteindelijke bedoeling is de instroom in de jeugdpsychiatrie en geestelijke gezondheidszorg drastisch te verminderen, de uitstroom te bevorderen én de contexten van de jongeren leren omgaan met psychische kwetsbaarheid van hun naasten. Het project werkte rond het organiseren van Open-Hart-Cirkels (O-H-C’s), verder bouwend op de methodiek van Positieve Heroriëntering (PH)3, maar met een focus op psychische kwetsbaarheid.

Het rapport kijkt terug op het exploratief onderzoek.

Zicht op ambulante methoden jeugddelinquentie - een verdieping en verbreding van de praktijkervaring met NPT.

NPT staat voor Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer. De methode wil voorkomen dat jonge veelplegers opnieuw feiten plegen. De jeugdrechter legt NPT-begeleiding op aan een jongere. Meer weten? Bekijk het eindrapport.

Verbeternota ‘Geblokkeerde ontwikkelingstrajecten bij jongeren. Beheersen, interveniëren, voorkomen.’

De praktijk toont aan dat kinderen en jongeren met een complexe problematiek veelal te maken krijgen met een ontwikkelingstraject dat blokkeert of dreigt te blokkeren. Een werkgroep van academici heeft voorstellen geformuleerd vanuit wetenschappelijk en klinisch perspectief. Dat heeft geleid tot de verbeternota ‘Geblokkeerde ontwikkelingstrajecten bij jongeren. Beheersen, interveniëren, voorkomen.’

Eindrapport ‘Ontwikkeling en implementatie methodiek gezinsbegeleiding bij perspectiefzoekende pleegzorg’

Ook pleegzorg tracht om pleegkinderen terug naar huis te heroriënteren. Diensten voor pleegzorg bouwen verder aan hun expertise om ouders van pleegkinderen te begeleiden bij het proces in functie van hereniging met hun kind. Daarom ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel een methodiek in het kader van de perspectiefzoekende pleegzorg. Ook andere residentiële hulpverleningsactoren kunnen daarvan gebruik maken. Meer weten? Lees het volledige rapport.

Belevingsonderzoek pleegzorg: 'Een onderzoek naar de beleving en de begeleidingsnoden van pleegkinderen'

Pleegkinderen zijn over het algemeen heel tevreden over pleegzorg als hulpverleningsvorm en ook het specifieke pleeggezin als nieuwe ‘thuis’ krijgt goede punten. Dat blijkt een kwalitatief belevingsonderzoek van de VUB.

Wanneer het onvoorspelbare onvoorstelbaar reëel wordt - analyse van ervaringen met gezinsdrama’s

Het vermoorden van een kind is ontoelaatbaar. Er zijn lessen te leren en initiatieven te nemen om ouders die op de rand van een drama staan, te sturen, steunen en stimuleren om andere wegen te kiezen dan het doden van een eigen kind. Het rapport wil een aanzet zijn naar verdere preventieve initiatieven in het omgaan met verregaande verontrusting in gezinnen.

Rapport ‘After care guarantee’

In 2016 vond het internationaal congres ‘After care guarantee’ plaats, een initiatief binnen het Europees project ‘Accelerate to independence: After Care Guarantee in Youth Care via personal budget’. Het project beoogt om best practices te delen en EU-lidstaten te sensibiliseren over het belang van een degelijk ‘after care’ beleid, om zo te komen tot beleidsaanbevelingen. Tijdens het congres is het bijhorende onderzoeksrapport voorgesteld. Meer weten? Lees het volledige bericht.

Op weg naar zelfstandig wonen: een vergelijkende studie tussen CBAW-diensten en BZW-diensten

Om te komen tot een betere afstemming tussen het aanbod Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (Opgroeien) en het aanbod Begeleid Zelfstandig Wonen (Algemeen Welzijnswerk), heeft het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een onderzoek uitgevoerd in 2014-2015. Dat heeft geleid tot drie mogelijke beleidssporen om te komen tot een betere afstemming. De resultaten zijn te lezen in het rapport.

Actieplan voor een betere bescherming van slachtoffers van tienerpooiers

Het rapport van Child Focus heeft geleid tot een aantal initiatieven door Opgroeien, zoals een nieuwe en extra leefgroep in gemeenschapsinstelling De Zande, campus Beernem, met een aangepast hulpprogramma. Daarnaast is de private sector ingeschakeld voor specifieke trajecten op maat. In eerste instantie worden daarvoor 15 plaatsen omgebouwd. Op jaarbasis zullen zo’n 60 slachtoffers opgevangen worden. Meer weten? Lees het persbericht.

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg

Methodieken rond krachtgericht werken zijn ook relevant in het kader van uithuisplaatsing en/of pleegzorg. De provinciale pleegzorgdienst Limburg brengt op basis van praktijkervaringen in kaart wat methodieken inzake netwerkonderzoek of -strategieën kunnen betekenen voor pleegzorg. Meer weten? Lees het rapport ‘Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg’.

Een vergelijking tussen methoden van krachtgericht werken, ingezet in de Integrale Jeugdhulp

Vermaatschappelijking van de zorg is een speerpunt in het beleid. De laatste jaren zoomt de jeugdhulpverlening steeds vaker in op krachtgerichte methodieken. Contextgerichte interventies versterken ondersteunende netwerken en verhogen de autonomie van jongeren en hun context. Dit onderzoek, in opdracht van het departement WVG en uitgevoerd door de Karel de Grote Hogeschool, biedt een overzicht en vergelijking van krachtgerichte methoden die ingezet worden in voorzieningen voor minderjarigen en jongvolwassenen.

Evaluatie van de Ondersteuningsteams Allochtonen (OTA’s) in de Bijzondere Jeugdbijstand

In 2012 voerde de onderzoekslijn Jeugdcriminologie binnen het Leuvens Instituut voor Criminologie van de KU Leuven en het departement Klinische en levenslooppsychologie van de VUB een onderzoek uit naar de Ondersteuningsteams Allochtonen (OTA). Dat heeft geleid tot het onderzoeksrapport ‘Evaluatie van de Ondersteuningsteams Allochtonen (OTA’s) in de Bijzondere Jeugdbijstand’.

Onderzoeksnota HERGO

Eind 2012 is een onderzoeksnota HERGO gepubliceerd. Dat brengt de knelpunten en hinderpalen in kaart en maakt deze bespreekbaar. De nota bestaat uit twee luiken.

  • Het eerste luik maakt een analyse van alle HERGO-dossiers tussen 1 januari 2007 en 31 december 2010 om zicht te krijgen op de feitelijke praktijk in Vlaanderen.
  • Het tweede luik vormt een neerslag van gesprekken met diverse actoren die een rol spelen binnen de praktijk van HERGO, meer bepaald jeugdrechters, parketmagistraten, advocatuur, consulenten en parketcriminologen.

Onderzoek naar de beslissingen van jeugdrechters en jeugdrechtbanken ten aanzien van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

Het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) heeft een onderzoek naar de beslissingen van jeugdrechters en jeugdrechtbanken ten aanzien van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd gevoerd. Hiervan is ook een samenvatting geschreven. Dat heeft geleid tot een aantal concrete actiepunten als antwoord, met name een herstelgericht aanbod en contextgericht samenwerken.

Onderzoek naar werkzame factoren en methodieken in residentiële voorzieningen

In 2012 vond de studiedag ‘Efficiëntie en effectiviteit in de bijzondere jeugdzorg: bruggen bouwen tussen wetenschap, praktijk, gebruikers en overheid’ plaats. Daar zijn de resultaten voorgesteld van onderzoeken naar werkzame factoren en methodieken in het omgaan met agressie, naar kortdurende thuisbegeleiding en naar werkzame factoren en methodieken in de residentiële voorzieningen.

Presentaties:

Beschrijvend onderzoek naar kortdurende thuisbegeleiding

In 2013 verscheen een rapport met de resultaten van een beschrijvend onderzoek naar kortdurende thuisbegeleiding. Doelstelling was het in kaart brengen van de variëteit aan methodieken binnen de kortdurende thuisbegeleiding, met bijzondere aandacht voor de omschrijving van de doelgroep, het doel van de interventie, de aanpak en de randvoorwaarden voor de uitvoering en eventuele knelpunten bij het implementeren van methodieken.

Onderzoeksrapport agressiepraktijken

In 2012 zijn de resultaten van een onderzoek voorgesteld naar werkzame methodieken binnen de bijzondere jeugdbijstand ter continuering van de hulpverlening die door agressie bedreigd wordt. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in het eindrapport, waarin tevens heel wat inspiratie te vinden is voor de uitwerking van een agressiebeleid en voor het toepassen van methodieken.

BINC-rapport 2012

Het BINC-rapport van 2012 brengt een stand van zaken en een kritische reflectie over het nut van cijfers. Het rapport maakt een evaluatie van één jaar registratie in BINC en schetst een beeld van de toekomst. De grote lijnen vinden hun neerslag in een presentatie.

HCA-rapport: de schade hersteld?

Het onderzoeksrapport ‘De schade hersteld?’ focust op de herstelbemiddeling bij jeugdige delinquenten in Vlaanderen. Het rapport brengt in kaart hoe herstelbemiddeling in de praktijk verloopt en wat de opbrengsten ervan zijn. Ook is gekeken naar de tevredenheid van de betrokken slachtoffers en verdachten over het herstelbemiddelingstraject. De brochure Vlot Bekeken geeft een korte samenvatting.

Kenniscentrum KEKI

Het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) wil de wetenschappelijke kennis over de rechten van het kind samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren. KeKi wordt gedragen door een interuniversitair platform van onderzoekers verbonden aan Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, Hogeschool Gent en KU Leuven.

Kenniscentrum WVG

Het Kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en Gezin levert inhoudelijke ondersteuning bij de beleidsvoorbereiding en beheersmonitoring van het beleidsdomein.

Onderzoek naar de doorstroom van jonge kinderen naar pleegzorg in Limburg

De wachtlijst voor pleegzorg in Limburg bleek korter voor kinderen jonger dan zes jaar in vergelijking met andere provincies. Daarom kreeg de Vrije Universiteit Brussel de opdracht om praktijkinitiatieven te onderzoeken rond de doorstroom van jonge kinderen naar pleegzorg in Limburg. Dat onderzoeksrapport toont aan welke factoren hier een rol spelen en formuleert aanbevelingen voor de praktijk.

Pleegouders versterken in opvoeden (PVO)

In 2009 is het evidence-based trainingsprogramma’s ‘Pleegouders Versterken in Opvoeden (PVO)’ van start gegaan. Aanleiding was de vaststelling dat gedragsproblemen van pleegkinderen een belangrijke factor zijn voor het vroegtijdig beëindigen van een pleegzorgplaatsing (breakdown). Het project leidde tot de ontwikkeling van twee begeleidingsmethodieken voor de ondersteuning van pleegouders bij de opvang van pleegkinderen met externaliserende gedragsproblemen. Meer weten? Lees het onderzoeksrapport.

Onderzoek kortdurende thuisbegeleiding

Na het beschrijvende deel van het onderzoek naar kortdurende thuisbegeleiding, is ook het onderzoeksrapport voor het praktijkgericht effectonderzoek vrijgegeven. Doelstelling was een antwoord bieden op de effectiviteitsvraag: wordt met kortdurende thuisbegeleiding bereikt wat men wilde bereiken? Er vonden meerdere onderzoeksactiviteiten plaats, zoals focusgroepen, opleiding van hulpverleners in het gebruik van onderzoeksinstrumenten en hun uitkomst in het hulpverleningsproces, en een onderzoeksdesign met voor-, na- en follow-upmetingen.

Participatieruimte van jongeren in gemeenschapsinstellingen (R. Steens, K. Hermans)

Reflectiekompas en Eindrapport participatieruimte