Kindermishandeling

Omdat kindermishandeling een zeer belangrijke bedreiging voor de gezondheid en de ontwikkeling van jonge kinderen vormt, belichten we uitgebreid de cijfers over kindermishandeling.

Meldingen in de 6 Vertrouwenscentra Kindermishandeling

Meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling komen in Vlaanderen bij diverse organisaties terecht. De vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) nemen hierbij een centrale positie in en registreren reeds geruime tijd meldingen van burgers en professionals. Ze rapporteren over deze meldingen aan Kind en Gezin.

Met de VK’s wordt contact opgenomen voor concrete situaties van kindermishandeling: seksueel grensoverschrijdend gedrag, fysieke mishandeling of verwaarlozing, emotionele mishandeling of verwaarlozing. Soms gaat het over een risicosituatie. Nog andere contactopnames blijken te gaan over onduidelijke problematieken. Tot slot zijn er ook contactopnames bij verwerkingsproblemen n.a.v. een vroegere mishandeling of verwaarlozing en contactopnames voor andere problemen dan kindermishandeling. De cijfers zijn gebaseerd op de classificatie van het probleem bij de melding, het zijn dus geen diagnosegegevens. Het is dan ook vaak best om te spreken over (vermoedens van) mishandeling, verwaarlozing en misbruik.

De VK’s krijgen niet alleen meldingen over minderjarigen, maar ook over meerderjarigen (18 jaar en ouder). Bij diverse meldingen zijn trouwens zowel meerder- als minderjarigen betrokken. Onder gemelde minderjarigen verstaan we zowel alle kinderen onder de 18 jaar, alsook de ongeboren kinderen en verlengd minderjarigen.

De cijfers die we opnemen hebben enerzijds betrekking op het aantal meldingen (die over meerdere kinderen kunnen gaan), als over het aantal kinderen dat aangemeld wordt. Een kind kan meermaals aangemeld worden (al dan niet voor een andere problematiek). We rapporteren daarom zowel over het aantal gemelde kinderen (kindregistraties), als over het aantal uniek gemelde kinderen. Het totale aantal kindregistraties is steeds hoger dan het totale aantal unieke kinderen.

Wanneer we bij de cijfers spreken over meldingen in een jaar, dan gaat het om de meldingen die in het vernoemde jaar werden gemeld aan een vertrouwenscentrum kindermishandeling, dus met startdatum in het betrokken jaar. De cijfers hebben m.a.w. geen betrekking op de nog lopende dossiers in een VK, waarbij de initiële melding in een voorgaand jaar plaatsvond, maar waarvoor het VK in het betrokken jaar nog tal van acties onderneemt.

Aantal meldingen
Aantal meldingen kindermishandeling naar aard van de meldende instantie

Aantal unieke kinderen gemeld bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling

Leeftijd van de unieke kinderen gemeld bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling
Aantal gemelde minderjarigen per 10 000 minderjarigen per provincie

Geregistreerde problematieken bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling

Bij elk kind betrokken in een melding wordt steeds minstens 1 probleemcategorie genoteerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het belangrijkste probleem waarvoor kinderen aangemeld werd.
Het gaat hier niet om unieke kinderen, wel om alle gemelde kinderen. Een kind dat meermaals gemeld wordt (al dan niet om dezelfde of verschillende redenen) wordt dus meermaals geteld in deze cijfers.

Aantal gemelde kinderen naar belangrijkste probleem
Gemelde problematieken naar leeftijd van het kind

De cijfers kindermishandeling komen uitgebreid aan bod in onze publicatie Het Kind in Vlaanderen in het hoofdstuk Gezond en veilig ontwikkelen.

 

Meer informatie

In onze publicatie Het Kind in Vlaanderen is meer info opgenomen over de berekeningswijze van de cijfers en worden de opgenomen cijfers ook besproken en geduid.

Vrouwelijke genitale verminking

GAMS voerde een studie uit naar de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in België : 'Schatting van de prevalentie van in België wonende vrouwen en meisjes die vrouwelijke genitale verminking ondergingen of het risico lopen om verminkt te worden, 2018' in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Met de medewerking van: ONE, Kind en Gezin, Fedasil, Dokters van de wereld, GAMS België.