Kind in Vlaanderen

Volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is het belangrijk is om de leefsituatie van jonge kinderen systematisch op te volgen.

Jaarlijks bundelt Opgroeien in het Kind in Vlaanderen (KIV):

  • Demografische gegevens over kinderen (geboortecijfer, aantal kinderen …) en gezinnen (gezinssamenstelling, de leeftijd en origine van de moeder/ouders…)
  • Cijfers over de arbeidsparticipatie van ouders
  • Cijfers over het inkomen en de (kans)armoede in gezinnen
  • Evoluties in het gebruik van formele en informele kinderopvang
  • Cijfers over de gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen en over sterfgevallen
  • Cijfers over meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling en verwaarlozing

Het gaat om gegevens over kinderen en gezinnen in het Vlaamse Gewest, vaak uitgesplitst naar provincies. Waar het zinvol is vergelijken we de Vlaamse cijfers met deze van de EU-landen.