Cijfers en Print

Opgroeien verzamelt diverse cijfergegevens over de kenmerken en leefsituatie van kinderen en gezinnen, over ontvangen steunmaatregelen en over gebruikte dienst- en hulpverlening. 

De cijfers worden verzameld en ontsloten in het kader van de hulp- en dienstverlening van Kind en Gezin, Jeugdhulp en het Groeipakket.

Opgroeien bundelt alle relevante cijfergegevens jaarlijks in het rapport Het Kind in Vlaanderen.

Kind en Gezin

Lezende groep kinderen in de zetel

Kind en Gezin verzamelt een heleboel gegevens op basis van de contacten met gezinnen met jonge kinderen. Andere cijfers steunen op registraties in de kinderopvangvoorzieningen en de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK).

De cijfers gaan over onder meer de volgende thema's: geboorten, vruchtbaarheid, taal en nationaliteit van de borelingen en hun moeder, kansarmoede, borstvoeding, vaccinatiebereik, gehoorscreening, oogscreening, adopties, plaatsen in de kinderopvang voor baby’s en peuters, aandeel kinderen dat formele opvang gebruikt, opvang voor schoolgaande kinderen, … 

Er zijn ook allerhande rapporten over jonge kinderen en hun gezin en over thema’s die nauw samenhangen met het beleid van Kind en Gezin.

De jaarverslagen van Kind en Gezin beschrijven de werking en de resultaten van de dienstverlening van Kind en Gezin. 

Jeugdhulp

Het jaarverslag Jeugdhulp bevat tal van boeiende cijfers en getallenreeksen over het jeugdhulplandschap en geeft een beeld van de werking en organisatie van de bijzondere jeugdzorg. 

Sinds 2016 is het Jaarverslag Jeugdhulp een intersectoraal initiatief. De cijfers en gegevens hebben niet enkel betrekking op de jeugdhulp binnen Opgroeien. Dit omvat ook de jeugdhulp door de andere sectoren in het welzijn- en onderwijslandschap, zoals het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (het VAPH), het departement Onderwijs en Vorming, het departement Welzijn en Volksgezondheid en het agentschap Zorg en Gezondheid.

Studies en Onderzoek geeft een overzicht van rapporten en onderzoeken binnen het jeugdhulplandschap.

Lezende groep jongeren in het gras

Vlaamse overheid

Ben je op zoek naar publicaties van de Vlaamse overheid?