Wat betekent het voor jou?

BOA betekent een belangrijke ommezwaai voor zowel lokale besturen, buitenschoolse opvang, vrijetijdsaanbieders als scholen.

Lokale besturen krijgen de regierol rond BOA in handen. Organisatoren van buitenschoolse opvang krijgen na de overgangstermijn niet langer subsidies van Opgroeien, maar passen vanaf dan in het lokale BOA-verhaal. Zo zullen bijvoorbeeld een sportclub, speelpleinwerking en onderwijspartners uitgenodigd worden om samen na te denken over een kwaliteitsvolle vrije tijd voor elk kind.

Momenteel loopt de overgangstermijn nog tot 31 december 2025. Deze wordt benut om samen aan het lokale verhaal te schrijven. Na de overgangstermijn ontvangen lokale besturen rechtstreeks middelen om het lokale BOA verhaal te realiseren.

 

Je bent een lokaal bestuur

Het lokaal bestuur weet welke kinderen er in hun gemeente of stad wonen en school lopen. Ze kennen het aanbod van de opvang, de scholen, de vrijetijdsaanbieders… Ze zijn dus het best geplaatst om de lokale noden in te schatten en hier een beleid rond uit te stippelen.

VVSG ondersteunt lokale besturen in haar regierol.

 

 

Je bent organisator buitenschoolse opvang

Als je opvang voor kleuters en/of lagere schoolkinderen organiseert, ben je een belangrijke partner in het lokaal BOA-verhaal. Door deel te nemen aan het lokaal samenwerkingsverband, heb je mee inspraak in het BOA-verhaal voor jouw gemeente of stad.

Kleuters hebben nog een grotere behoefte aan een veilig nest, zorg en begeleiding. Als je opvang voor kleuters organiseert, kan je een kwaliteitslabel kleuteropvang aanvragen. Dit krijg je als je voldoet aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden. Je bent niet verplicht om het kwaliteitslabel aan te vragen.

Het lokaal bestuur ontwikkelt, samen met alle spelers op het BOA veld, een visie rond BOA en beslist over de verdeling van de middelen. Het lokaal bestuur geeft voor een deel van haar subsidies voorrang aan kleuteropvang met een kwaliteitslabel. Zo stimuleren we de kwaliteit van het lokale aanbod kleuteropvang. Met het kwaliteitslabel op zak maak je dus meer kans op lokale subsidies.

Organisatoren van buitenschoolse opvang die vandaag een erkenning, attest van toezicht of een toestemming hebben, krijgen op 1 januari 2022 automatisch het kwaliteitslabel.

De overgangstermijn loopt tot 31 december 2025.  Gedurende die termijn behoud je je huidige subsidies. Deze worden vereenvoudigd. Onthaalouders die buitenschoolse opvang organiseren blijven nog even onder het vergunningsstelsel. Op termijn krijgt ook de gezinsopvang een evenwaardige plek in het BOA-verhaal.

De overgangsperiode kan op eigen initiatief vanaf 1 januari 2022 ingekort worden, wanneer het lokaal bestuur en elke organisator buitenschoolse opvang die subsidies krijgt van Opgroeien het hierover eens zijn. In dat geval ontvangt het lokaal bestuur voor de rest van de overgangstermijn de subsidie van die organisatoren binnen de gemeente.

 

Organisatoren buitenschoolse opvang opgevolgd door Opgroeien vinden op deze minisite alle info en documenten over:

 

 

Je bent onderwijsverstrekker

Opvang voor en na school is voor heel wat scholen een zorg. Sommige scholen doen een beroep op een organisatie die buitenschoolse opvang organiseert. Andere scholen organiseren zelf opvang, al dan niet in samenwerking met het lokaal bestuur of een andere partner.

Scholen zijn belangrijke partners om mee hun schouders te zetten onder het BOA-verhaal  in een gemeente of stad. Zij kennen de noden en de kansen en kunnen samen met de andere partners lokale oplossingen verkennen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over infrastructuur, partnerschappen met vrije tijd, samenwerking op woensdagmiddag, zoektocht naar personeel …

Ga dus zeker samen met het lokaal bestuur en andere partners op zoek naar mogelijkheden voor buitenschoolse opvang en activiteiten binnen jouw gemeente.

 

Je biedt activiteiten aan in de vrije tijd van kinderen

Alle activiteiten voor kinderen vallen hieronder: een museum met een aanbod voor schoolkinderen, een speelplein, een opvang, de bibliotheek, de kunstacademie, een oudergroep die opvang organiseert, organisator van speelnamiddagen, een sportkamp, …  Dit zowel voor als na schooltijd, als in vakantieperiodes.

Met BOA willen we voor alle kinderen een leuke vrije tijd bieden, waarbij ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Iedereen die daar een steentje aan bijdraagt, is welkom om mee na te denken. Door samen te werken met andere buitenschoolse activiteiten en het diverse aanbod beter op elkaar af te stemmen, verhoog je de toegankelijkheid. Laat je inspireren en prikkelen door ons inspiratiekader.

Vakantiekampen

In principe mag iedereen een kamp organiseren. Afhankelijk van de sector waarin je een vakantiekamp organiseert (sport, jeugd, …) gelden bepaalde vereisten of regels. Je kan ook een kwaliteitslabel kleuteropvang aanvragen, als je voldoet aan de voorwaarden.
Info over fiscale attesten vind je op vlaanderen.be